CZ

|

DE

Vyhledáváme a rozvíjíme talenty

MBC

 

KURZY

 

TEAMBUILDING

 

NÁBOR

 

KONTAKT

Všeobecné podmínky

 

Souhlas

Souhlasím se záznamem mých osobních údajů do databáze společnosti Talent Innovation s.r.o. (dále jen „Společnost“), se sídlem na adrese Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, Česká republika a jejich zpracováním společností za účelem poskytování služeb v oblasti vzdělávání a náborové činnosti, jak je uvedeno v zakládajících listinách těchto Společností, v souladu s českým zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Potvrzuji, že moje osobní údaje byly poskytnuty dobrovolně a že jsem oprávněn(a) k údajům kdykoli přistupovat a měnit je. Dále souhlasím, aby Společnost moje osobní údaje zpracovávala pro marketingové a statistické účely.

Četl jsem a souhlasím se Všeobecnými podmínkami pro použití, Pravidly pro ochranu osobních údajů a souhlasím s příjmem informací od Společnosti.

 

1. Úvod

1.1 Prosím, pečlivě si přečtěte tyto Všeobecné podmínky.

1.2 Upozorňujeme, že tyto Všeobecné podmínky v plném rozsahu platí i v případě, pokud se rozhodnete neodeslat požadavek Společnosti.

1.3 Upozorňujeme, že tyto Všeobecné podmínky mohou být dle potřeby aktualizovány a má se za to, že s jejich změnami vaším dalším přihlášením souhlasíte.

 

2. Pravidla pro použití webových stránek

2.1 Webová stránka Společnosti www.t-i.cz (dále jen „Webová stránka“) nesmí být používána pro zveřejňování jakýchkoli materiálů, jež:

2.1.1 Jsou dle Vašeho nejlepšího vědomí nepravdivé, nepřesné nebo jinak zavádějící.

2.1.2 Porušují autorská práva nebo práva na duševní vlastnictví jakékoli třetí strany.

2.1.3 Jsou urážlivé, výhrůžné, obscénní nebo mohou být Společností nebo třetími stranami přiměřeně jakkoli jinak interpretovány jako nepřístojné.

2.1.4 Mohou být dle příslušné soudní pravomoci považovány za pomlouvačné.

2.1.5 Mohou podněcovat násilí nebo jiné trestné činy či dávat vzniknout občanskoprávní odpovědnosti.

2.1.6 Infikují Webovou stránku viry, malware, bloatware nebo jakýmkoli jiným typem software, jenž narušuje efektivní činnost Webové stránky nebo mění jejich obsah jiným způsobem, než je dovoleno dle těchto Všeobecných podmínek.

2.1.7 Vyžadují licenci nebo formální souhlas ke zveřejnění tam, kdy nebyl příslušný souhlas získán.

2.1.8 Společnost má výhradní právo rozhodnout, zdali je zveřejněný materiál v souladu s výše uvedenými pravidly. Pokud má za to, že daný materiál v souladu není, může vám Společnost bez předchozího upozornění zabránit v dalším použití Webové stránky nebo zrušit vaši registraci na Webové stránce a může také odstranit veškerý materiál nesplňující tyto podmínky. Společnost není povinna pro takové kroky podávat jakékoli opodstatnění.

2.1.9 V případech vyžadovaných zákonem budou Společnost plně spolupracovat s policejními, bezpečnostními a ostatními složkami na identifikaci osoby, která tato pravidla porušila.

 

3. Práva na duševní vlastnictví

3.1 Pokud není výslovně uvedeno jinak, autorská práva a práva na duševní vlastnictví k veškerému obsahu na Webové stránce jsou ve vlastnictví Společnosti.

3.2 Není dovoleno stahovat nebo jinak kopírovat jakýkoli obsah, pokud není určen pro vaše osobní použití, nebo pokud není stahování takového obsahu výslovně povoleno a musíte nadále dodržovat veškerá příslušná autorská práva a/nebo práva na duševní vlastnictví.

3.3 Je zakázáno pokoušet se upravovat, dešifrovat nebo jinak manipulovat s jakýmkoli software, zdrojovým kódem nebo jinými informacemi obsaženými na Webové stránce.

 

4. Dostupnost a změny webové stránky či stránek

4.1 Je vyvíjeno veškeré úsilí pro údržbu Webové stránky tak, aby byla zajištěna jejich plná a nepřetržitá provozuschopnost. Nicméně, příležitostně může docházet k výpadku z důvodu údržby, přepracování obsahu nebo technických problémů. Společnosti nepřejímají žádnou odpovědnost či závazek za takovouto nedostupnost.

4.2 Webová stránka, její funkcionality a/nebo její obsah, může být kdykoli změněna, pozastavena či zcela ukončena.

 

5. Odkazy na jiné webové stránky

5.1 V zájmu rozšíření služeb poskytovaných na Webové stránce jsou uvedeny odkazy na webové stránky třetích stran. Společnosti nepřejímají žádnou odpovědnost nebo závazek za obsah webových stránek třetích stran a přihlášení na tyto webové stránky je zcela na vaše nebezpečí.

5.2 Pokud si přejete připojit odkaz na kterékoli webové stránky, ujistěte se prosím, že nejprve zašlete předběžné upozornění na e-mailovou adresu daniel.cerveny@t-i.cz. Společnosti si vyhrazují právo neudělit třetím stranám souhlas s uvedením odkazu na kterékoli z Webových stránek, mohou stáhnout existující souhlas bez předchozího upozornění a v žádném z těchto případů nemusí Společnosti podávat jakékoli vysvětlení.

5.3 Za účelem lépe pochopit vaše potřeby a poskytnout lepší náborové služby, mohou být shromažďovány souhrnné statistické a další údaje o návštěvnících Webové stránky, jež mohou být sdíleny s dalšími zvolenými třetími stranami. Tyto informace mohou zahrnovat vámi poskytnuté údaje, nicméně nebudou sdělována konkrétní jména nebo informace. Veškeré osobní údaje budou zpracovány v souladu s Pravidly pro ochranu osobních údajů.

 

6. Ukončení

6.1 Společnost Vám může kdykoli znemožnit přístup nebo zcela zrušit vaši registraci na webové stránce, a to zcela dle vlastního uvážení a bez potřeby podávat vysvětlení.

 

7. Prohlášení a záruky

7.1 Společnost neposkytuje žádnou záruku, že bude úspěšná při hledání zaměstnání, nebo že budete jakýmkoli způsobem zvážen(a) ze strany klientů.

7.2 Společnost nečiní žádná prohlášení nebo záruky ve smyslu podmínek zaměstnání, jež vám mohou být nabídnuty ze strany klienta.

7.3 Společnost nemůže poskytnout žádné záruky, že klienti zachovají důvěrnost jakýchkoli jim poskytnutých osobních údajů kandidátů. Společnost nicméně vyvine úsilí o zajištění takovéto důvěrnosti.

7.4 Společnost vyvinou veškeré přiměřené úsilí s cílem zajistit, aby informace na Webové stránce byly co nejpřesnější, a to včetně informací o trhu v oblasti náboru a mzdových hladinách. Společnost nicméně neposkytují žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k takovým informacím a veškerá taková prohlášení a záruky, ať už výslovná nebo implicitní, jsou vyloučena. Není přijímána odpovědnost za ztráty nebo škody jakékoli povahy, včetně veškerých nepřímých či následných škod, jež mohou vzniknout v důsledku toho, že jakákoli osoba nebo subjekt spoléhají na použití takových informací, s výjimkou odpovědnosti, již nelze vyloučit či omezit dle platného zákona.

 

8. Prohlášení kandidáta

8.1 Jako kandidát;

8.1.1 Souhlasíte s úplným dodržením Všeobecných podmínek, upravujících použití Webové stránky.

8.1.2 Přijímáte právo Společnosti zcela dle vlastního uvážení pozastavit Váš přístup nebo zrušit Vaši registraci, pokud Všeobecné podmínky nedodržíte.

8.1.3 Přijímáte, že ačkoli Společnost vyvíjí maximální snahu o nalezení vhodného zaměstnání pro vás, nezaručují, že budete pro jakoukoli pozici posouzen(a), pozván(a) na pohovor, či že vám bude nabídnuto jmenování nebo pracovní smlouva k podpisu a tímto se vzdáváte veškerých nároků vůči Společnosti v důsledku ztrát nebo škod jakékoli povahy, jež vám ve vztahu k uvedenému mohou vzniknout.

8.1.4 Přijímáte, že Společnost neposkytuje žádné záruky ve smyslu délky trvání nebo podmínek zaměstnání, jež vznikne v důsledku použití Webové z Vaší strany a vzdáváte se veškerých nároků vůči společnosti v důsledku ztrát nebo škod jakékoli povahy, jež vám ve vztahu k uvedenému mohou vzniknout.

8.1.5 Souhlasíte, že za účelem usnadnění procesu náboru vaším jménem Společnost mohou zcela dle svého uvážení odeslat Vaše údaje klientům a mohou některé nebo veškeré vaše údaje zobrazit na Webové stránce.

8.1.6 Souhlasíte, že Společnost nemůže poskytnout žádné záruky, že klienti zachovají důvěrnost jakýchkoli jim poskytnutých osobních údajů kandidátů.

8.1.7 Rozumíte a přijímáte, že Váš aktuální zaměstnavatel může mít z jiných kanálů přístup ke klientům a k Webové stránce a vzdáváte se veškerých nároků vůči Společnosti v důsledku ztrát nebo škod jakékoli povahy, jež Vám ve vztahu k uvedenému mohou vzniknout.

8.1.8 Společnost zcela zbavujete odpovědnosti za veškeré náklady, nároky, odpovědnosti, škody, výdaje nebo řízení vzniknuvší na základě použití nebo zneužití Webové stránky z Vaší strany.

 

9. Prohlášení klienta

9.1 Jako klient:

9.1.1 Souhlasíte s úplným dodržením Všeobecných podmínek, upravujících použití Webové stránky.

9.1.2 Přijímáte právo Společnosti zcela dle vlastního uvážení pozastavit Váš přístup nebo zrušit Vaši registraci, pokud Všeobecné podmínky nedodržíte.

9.1.3 Souhlasíte, že budete s veškerými údaji o kandidátech, přijatými od Společnosti skrze Webovou stránku či jinak, nakládat jako s přísně důvěrnými.

9.1.4 Souhlasíte, že použijete údaje o kandidátech, přijaté od Společnosti skrze Webovou stránku či jinak, výhradně za účelem nalezení kandidátů pro obsazení pracovních pozic.

9.1.5 Souhlasíte, že nebudete žádným způsobem sdílet údaje o kandidátech se třetími stranami, pokud k tomu neposkytne kandidát jasný souhlas písemnou formou.

9.1.6 Společnost zcela a v maximálním rozsahu přípustném dle zákona zbavujete veškeré odpovědnosti za jakékoli nároky vzniknuvší v důsledku porušení výše uvedených podmínek z Vaší strany.

 

10. Všeobecné obchodní podmínky pro klienty

10.1 V případech, kde Společnost jakýmkoli způsobem představuje kandidáta klientovi za účelem jakéhokoli druhu zaměstnání nebo personální služby, platí Všeobecné obchodní podmínky. Tyto Všeobecné obchodní podmínky budou předloženy přímo klientovi ještě před představením jakýchkoli kandidátů.

 

11. Oddělitelnost

11. Pokud se kterékoli z ustanovení těchto Všeobecných podmínek stane právně neplatným, nebude jeho neplatnost žádným způsobem ovlivňovat platnost ostatních ustanovení, jež i nadále zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

 

11. Rozhodné právo

11.1 Tyto Všeobecné podmínky se řídí zákony České republiky.

 

 

 

in

mbc

2008 - 2018  Talent Innovation s.r.o.

Všechna práva vyhrazena

ti

e