CZ

|

DE

Vyhledáváme a rozvíjíme talenty

MBC

 

KURZY

 

TEAMBUILDING

 

NÁBOR

 

KONTAKT

Zásady zpracování osobních údajů

 

Souhlas

Souhlasím se záznamem mých osobních údajů do databáze společnosti Talent Innovation s.r.o. (dále jen „Společnost“), se sídlem na adrese Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, Česká republika a jejich zpracováním společnosti za účelem poskytování služeb v oblasti vzdělávání a náborové činnosti, jak je uvedeno v zakládajících listinách Společnosti, v souladu s českým zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Potvrzuji, že moje osobní údaje byly poskytnuty dobrovolně a že jsem oprávněn(a) k údajům kdykoli přistupovat a měnit je. Dále souhlasím, aby Společnost moje osobní údaje zpracovávala pro marketingové a statistické účely.

 

Četl jsem a souhlasím se Všeobecnými podmínkami pro použití, Pravidly pro ochranu osobních údajů a souhlasím s příjmem informací od Společnosti.

 

1. Společnost se zavazuje zajistit důvěrnost vašich osobních údajů a dle svých nejlepších schopností zajistit, aby byly osobní údaje shromážděné od kandidátů spravovány na profesionální úrovni a v plném souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Za tímto účelem společnost udržuje Pravidla pro ochranu osobních údajů, jak je popsáno v tomto odstavci níže.

2. Pravidla pro ochranu osobních údajů jako součást Všeobecných podmínek vytyčují základní pravidla, na základě nichž jsou zpracovávány a uchovávány vámi poskytované osobní údaje. Odevzdáním údajů Společnosti kandidáti poskytují svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedeným způsobem a v souladu s platnými zákony.

3. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem usnadnění efektivního procesu náboru pro kandidáty a klienty při hodnocení vašich dovedností, zkušeností, kvalifikace a vhodnosti jak pro stávající, tak budoucí pracovní místa, jež pro vás mohou být zajímavá.

4. Společnost může vaše osobní údaje zpracovávat a používat za účelem kontaktovat vás pomocí telefonu, e-mailu nebo jinými komunikačními prostředky, aby vás informovala o vhodných pracovních příležitostech nebo aby vám poskytla vhodné marketingové informace. Pokud si nepřejete přijímat informace přímého marketingu, kontaktujte prosím Společnost na následující e-mailové adrese: daniel.cerveny@t-i.cz.

5. Pokud je kandidát Společností úspěšně umístěn u klienta, souhlasí kandidát s tím, že klient může Společnosti dle potřeby poskytnout údaje o odměňování kandidáta za účelem výpočtu odměny za poskytnuté služby.

6. Osobní údaje kandidáta mohou být sdíleny se zaměstnanci a/nebo klienty Společnosti v jiných oblastech, a to jak v rámci, tak mimo Evropskou unii. Za každých okolností Společnost zajistí plnou ochranu osobních údajů kandidáta v souladu s těmito Pravidly pro ochranu osobních údajů.

7. V případě koupě nebo prodeje Společnosti nebo aktiv může Společnost sdělovat vaše osobní údaje třetím stranám, jež jsou potenciálními kupujícími nebo prodávajícími takové Společnosti nebo aktiv. Pokud je Společnost nebo její aktiva prodávána třetí straně, mohou být jakou součást transakce převáděny i osobní údaje. Nicméně Společnost dle svých nejlepších schopností zajistí další zachování důvěrnosti vašich osobních údajů.

8. Pokud to od Společnosti bude požadováno orgány dle jakékoli soudní pravomoci a tam, kde je podobný požadavek v souladu se zákony nebo jinými zákonnými procesy, mohou být těmto orgánům osobní údaje sdělovány.

9. Kandidát informuje společnost o jakýchkoli změnách ve svých osobních údajích. Je kdykoli oprávněn obdržet aktualizované informace o stavu nebo obsahu jeho či jejích osobních údajů. Je kdykoli oprávněn požadovat, aby Společnost zcela odstranila jeho či její osobní údaje.

10. Pro obdržení aktualizovaných informací nebo odstranění osobních údajů kandidát kontaktuje Společnost na následující e-mailové adrese: daniel.cerveny@t-i.cz.

11. Společnost může kontaktovat kandidáty za účelem zjištění aktualizovaných informací o jejich osobních údajích.

12. Osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, jež patří buď Společnosti, nebo smluvnímu poskytovateli internetových služeb.

13. V případě prodeje, fúze nebo likvidace si Společnost vyhrazuje právo převést informace včetně osobních údajů na třetí stranu za předpokladu, že se tato třetí strana zaváže zachovat v plném rozsahu tato Pravidla pro ochranu osobních údajů a zajistit, aby byly osobní údaje uchovávány v souladu se zákonem stanovenými požadavky.

14. Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů mohou být dle potřeby aktualizována.

 

 

 

in

mbc

2008 - 2018  Talent Innovation s.r.o.

Všechna práva vyhrazena

ti

e